ເຂົ້າຄັງປະກັນສຸຂະພາບຊຸມຊົນໃນວັນນີ້ຊີວິດຈະດີໃນວັນໜ້າ

ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ພະຍາດທີ່ຍັງບໍ່ທັນກວມເອົາ

  • ຕັດແວ່ນຕາ ຫຼື ໃສ່ເລນທຽມ.
  • ຜ່າຕົດຫົວໃຈ, ຜ່າຕັດແປງເພດ, ປ່ຽນອະໄວຍະວະ, ຜ່າຕັດ ແລະ ປິ່ນປົວເສີມຄວາມງາມ.
  • ເຮັດໝັນ ( ຍົກເວັ້ນກໍລະນີຄວາມຈຳເປັນທາງການແພດ), ປະສົມພັນທຽມ.
  • ພະຍາດທາລາເຊມີ Thalassemia ເຊັ່ນ:ໃຫ້ເລືອດ,ຕັດປ້າງ,ຂັບຖ່າຍທາດເຫຼັກ.
  • ຟອກເລືອດ ( ແລ່ນໄຂ່ຫຼັງທຽມ hemodialysis ).
  • ອຸປະຕິເຫດສັນຈອນເຊັ່ນ: ທາງບົກ,ທາງນ້ຳ ແລະ ທາງອາກາດ.
  • ໃສ່ແຂ້ວທຽມ ແລະ ດັດແຂ້ວ.
  • ກໍລະນີປິ່ນປົວດ້ວຍເຄມີບຳບັດ ແລະ ສາຍແສງ.
  • ກວດສຸຂະພາບເພື່ອປະກອບເອກະສານຕ່າງໆ.
  • ເຈດຕະນາທຳຮ້າຍໂຕເອງເຊັ່ນ: ກິນຢາຕາຍ, ກິນຢາລຸລູກ, ຜົວເມຍຕີກັນ, ອາລະວາດຜິດຖຽງທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ແລະ ອື່ນໆ.
Back

Contact Us

ເບີສອບຖາມຂໍ້ມູນ ເພີ້ມເຕີມ

ຫ້ອງການ ປະກັນສຸຂະພາບ ແຫ່ງຊາດ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ 021-260-953

ຫ້ອງການ ປະກັນສຸຂະພາບ ແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ 021-223-542

ທ່ານໝໍ ວານຄຳ ທຳທອງ 020-2222-7417

ທ່ານ ສຸກສາຄອນ ອິນທະວົງ 020-2222-0947

Email: Ssk.inthavong@gmail.com
Email: vphanjark@yahoo.com

Link

Lao Statistics Bureau

National Institute Of Public Health

World Health Organization (WHO)

Unicef