ເຂົ້າຄັງປະກັນສຸຂະພາບຊຸມຊົນໃນວັນນີ້ຊີວິດຈະດີໃນວັນໜ້າ

ພິເສດ

ຄອບຄົວທີ່ເປັນສະມາຊິກ ຄປສຊ 06 ເດືອນຂື້ນໄປຈະມີສິດໄດ້ຮັບເງີນຊ່ວຍເຫຼືອເວລາເສຍຊີວິດ 500,000ກີບ/ຄົນ.

ອັດຕາເບ້ຍປະກັນ

ທາງເລືອກ 1 ທາງເລືອກ 2
ອັດຕາເບ້ຍປະກັນ
(ກີບ/ຄອບຄົວ/ປີ)
ຂະໜາດ ຄອບຄົວ ອັດຕາເບ້ຍປະກັນ
(ກີບ/ຄອບຄົວ/ປີ)
300,000 ກີບ/ປີ 1 ຄົນ 210,000 ກີບ/ປີ
500,000 ກີບ/ປີ 2 ຫາ 4 ຄົນ 360,000 ກີບ/ປີ
650,000 ກີບ/ປີ 5 ຫາ 7 ຄົນ 450,000 ກີບ/ປີ
700,000 ກີບ/ປີ 8 ຄົນຂື້ນໄປ 500,000 ກີບ/ປີ

ຖ້າຈ່າຍໝົດບາດດຽວ 1 ປີມີສ່ວນຫຼຸດ ເບ້ຍປະກັນ 10 %


  • ສຳລັບນັກບວດ,ນັກສຶກສາ ທີ່ຢູ່ຫໍພັກ,ເຮືອນເຊົ່າ ຖ້າເລຶອກທາງເລຶອກທີ່ 1 ແມ່ນຈ່າຍ 300,000 ກີບ/ປີ/ຄົນ (ທາງເລືອກ 1 - ຫຼຸດ 10 %).
  • ຖ້າເລຶອກທາງເລຶອກທີ່ 2 ແມ່ນຈ່າຍ120,000 ກີບ/ປີ/ຄົນ ( ທາງເລືອກ 2 - ຫຼຸດບໍ່ໄດ້ ).

ສະຖານທີ່ສະໝັກ

ຂັ້ນບ້ານ ໜ່ວຍເກັບເງີນບ້ານ ຫຼືກອງທຶນບ້ານ ຂັ້ນເມືອງ ໂຮງໝໍເມືອງ ຫຼື ນາຍບັນຊີ ຄປສຊ ເມືອງ ຂັ້ນນະຄອນຫຼວງ ນາຍບັນຊີນະຄອນຫຼວງ ສອບຖາມໂທ : 021223542, 22227417 ຫຼື 22220947

ທາງເລືອກໃນການປະກັນສຸຂະພາບ

ທາງເລືອກທີ 1

ສະມາຊິກ ຄປສຊ ສາມາດເລືອກໂຮງໝໍສູນກາງໃດໜື່ງໄດ້ໂດຍກົງເປັນໂຮງໝໍຫຼັກ

ເຊັ່ນ : ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ,ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ,ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ

ທາງເລືອກທີ 2

ສະມາຊິກສາມາດເລືອກໂຮງໝໍເມືອງໃດໜື່ງ ທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ,ຕາມເງື່ອນໄຂສະດວກ,ທີ່ຕົນມັກເປັນ

ໂຮງໝໍຄູ່ສັນຍາຫຼັກສຳລັບໂຮງໝໍສົ່ງຕໍ່ແມ່ນໂຮງໝໍສູນກາງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແຕ່ລະກຸ່ມ

ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການບໍລິການ

ທາງເລືອກ 1

  • ສະມາຊິກຕ້ອງໄປໃຊ້ບໍລິການຢູ່ໂຮງໝໍສູນກາງທີ່ຕົນເອງເລືອກເປັນໂຮງໝໍຫຼັກໂດຍກົງ.

ທາງເລືອກ 2

  • ສະມາຊິກຕ້ອງໄປໃຊ້ບໍລິການຢູ່ໂຮງໝໍເມືອງທີ່ຕົນໄດ້ເລືອກເສຍກ່ອນຈະບໍ່ສາມາດໄປໂຮງໝໍສູນກາງໂດຍກົງ.
  • ຖ້າໂຮງໝໍເມືອງປິ່ນປົວບໍ່ໄດ້ຄົນເຈັບຈະຖືກສົ່ງຫາໂຮງໝໍສູນກາງສົ່ງຕໍ່ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃວ້.
  • ກໍລະນີສຸກເສີນແມ່ນສາມາດໄປໃຊ້ບໍລິການຢູ່ໂຮງໝໍໃດກໍ່ໄດ້ທີ່ເປັນໂຮງໝໍຂອງລັດ ( ແຕ່ຕ້ອງແຈ້ງຫາໂຮງໝໍຄູ່ສັນຍາຫຼັກທີ່ຕົນເລືອກໃຫ້ຊາບພາຍໃນ 3 ວັນ ຫຼື 72 ຊົ່ວໂມງ).

ຄຳແນະນຳ

  • ພາຍຫຼັງສະມາຊິກສະໝັກ ແລະ ຈ່າຍເບ້ຍປະກັນຄົບຕາມກຳນົດ, ສະມາຊິກຈະໄດ້ຮັບບັດ ຄປສຊ 1 ເດືອນຖັດໄປຈາກເດືອນທີ່ຈ່າຍເງີນ.
  • ບັດນີ້ເປັນເອກະສານຢັ້ງຢືນເພື່ອຮັບບໍລິການຢູ່ໂຮງໝໍດັ່ງນັ້ນທ່ານຕ້ອງຖືບັດນີ້ມາພ້ອມປື້ມສຳມະໂນຄົວເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານ ຄປສຊ ໃນໂຮງໝໍກວດກາ.

ການເກີດສິດໃຊ້ບໍລິການຢູ່ໂຮງໝໍ

ງວດ ລົງທະບຽນ ສ່ວນຫຼຸດ ໄລຍະການເກີດສິດ

3 ເດືອນ

0%

ກວດເຂດນອກ ລໍຖ້າບັດ 1 ເດືອນ
ນອນປິ່ນປົວ / ການຜ່າຕັດສຸກເສີນ 3 ເດືອນ
ການຖືພາ ແລະ ການເກີດລູກ 6 ເດືອນ
ການຜ່າຕັດໃນແຜນ 6 ເດືອນ
ເງີນຊ່ວຍຊາປະນາກິດສົບ 6 ເດືອນ

6 ເດືອນ

0%

ກວດເຂດນອກ ລໍຖ້າບັດ 1 ເດືອນ
ນອນປິ່ນປົວ / ການຜ່າຕັດສຸກເສີນ ບໍ່ມີໄລຍະລໍສິດ
ການຖືພາ ແລະ ການເກີດລູກ ບໍ່ມີໄລຍະລໍສິດ
ການຜ່າຕັດໃນແຜນ 6 ເດືອນ
ເງີນຊ່ວຍຊາປະນາກິດສົບ 6 ເດືອນ

9 ເດືອນ

0%

ກວດເຂດນອກ ລໍຖ້າບັດ 1 ເດືອນ
ນອນປິ່ນປົວ / ການຜ່າຕັດສຸກເສີນ ບໍ່ມີໄລຍະລໍສິດ
ການຖືພາ ແລະ ການເກີດລູກ ບໍ່ມີໄລຍະລໍສິດ
ການຜ່າຕັດໃນແຜນ 6 ເດືອນ
ເງີນຊ່ວຍຊາປະນາກິດສົບ 6 ເດືອນ

12 ເດືອນ

10%

ກວດເຂດນອກ ລໍຖ້າບັດ 1 ເດືອນ
ນອນປິ່ນປົວ / ການຜ່າຕັດສຸກເສີນ ບໍ່ມີໄລຍະລໍສິດ
ການຖືພາ ແລະ ການເກີດລູກ ບໍ່ມີໄລຍະລໍສິດ
ການຜ່າຕັດໃນແຜນ 6 ເດືອນ
ເງີນຊ່ວຍຊາປະນາກິດສົບ 6 ເດືອນ
Back

Contact Us

ເບີສອບຖາມຂໍ້ມູນ ເພີ້ມເຕີມ

ຫ້ອງການ ປະກັນສຸຂະພາບ ແຫ່ງຊາດ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ 021-260-953

ຫ້ອງການ ປະກັນສຸຂະພາບ ແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ 021-223-542

ທ່ານໝໍ ວານຄຳ ທຳທອງ 020-2222-7417

ທ່ານ ສຸກສາຄອນ ອິນທະວົງ 020-2222-0947

Email: Ssk.inthavong@gmail.com
Email: vphanjark@yahoo.com

Link

Lao Statistics Bureau

National Institute Of Public Health

World Health Organization (WHO)

Unicef