ອັດຕາເບ້ຍປະກັນທີ່ກຳນົດໄວ້:

ມີສອງທາງເລືອກສຳລັບ ປະເພດສະມາຊິກ, ດັ່ງທີ່ອະທິບາຍຢູ່ໃນຄູ່ມືຂອງ ຄປສຊ ສະບັບປັບປຸງ.

 • ປະກັນທາງເລືອກ 1 : ສະມາຊີກສາມາດໄປໃຊ້ບໍລິການ ການປິ່ນປົວໂດຍກົງຢູ່ໂຮງໝໍສູນກາງ.
 • ປະກັນທາງເລືອກ 2 : ສະມາຊີກຕ້ອງຜ່ານໂຮງໝໍເມືອງກ່ອນແລ້ວຈື່ງໄປໂຮງໝໍສູນກາງ. ປະເພດຂອງປະປະກັນແມ່ນສາມາດສະແດງໄດ້ໃນບັດສະມາຊິກ ຄປສຊ ໂດຍນຳໃຊ້ສີບັດແຕກຕ່າງກັນເພື່ອບອກເຖີງທາງເລືອກປະກັນ ແລະ ການຈ່າຍເງິນສົມທົບ.

  • ສີຟ້າແມ່ນ ປະກັນທາງເລືອກ 1
  • ສີແດງແມ່ນ ປະກັນທາງເລືອກ 2

ໄລຍະການຈ່າຍເບ້ຍປະກັນ :

ແມ່ນຈ່າຍເປັນ 3, 6, 9 ຫລື 12 ເດືອນ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ ຄປສຊ ຈະບໍ່ຮັບການຈ່າຍເປັນງວດອື່ນໆ. ຄປສຊ ພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ໃຫ້ສະມາຊິກຈ່າຍບາດດຽວໝົດປີ ໂດຍຈະມີສິ່ງກະຕຸກຊຸກຍູ້ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈ່າຍເປັນປີ ຄື: ຈະມີ (ສ່ວນຫລຸດ + ລະບຽບໃນການລໍສິດ) ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 1. ອັດຕາເບ້ຍປະກັນຕາມໄລຍະເວລາຂອງການລົງທະບຽນ.

 2. ປະເພດ 1
  # ເດືອນລົງທະບຽນ ສ່ວນຫລຸດ ຂະໜາດຄອບຄົວ ເບ້ຍປະກັນສຳລັບໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວ ຈຳນວນທຽບເທົ່າເບ້ຍປະກັນ 1 ປີ

  3

  0 %

  1 75,000 300,000
  2 - 4 125,000 500,000
  5 - 7 162,500 650,000
  ≥ 8 175,000 700,000

  6

  0 %

  1 150,000 300,000
  2 - 4 250,000 500,000
  5 - 7 325,000 650,000
  ≥ 8 350,000 700,000

  9

  0 %

  1 225,000 300,000
  2 - 4 375,000 500,000
  5 - 7 487,500 650,000
  ≥ 8 525,000 700,000

  12

  10 %

  1 270,000 270,000
  2 - 4 450,000 450,000
  5 - 7 585,000 585,000
  ≥ 8 630,000 630,000

 3. ອັດຕາສ່ວນຫຼຸດອີງຕາມອັດຕາການຈ່າຍເບ້ຍປະກັນ

 4. ປະເພດ 1
  # ເດືອນລົງທະບຽນ ສ່ວນຫລຸດ ຂະໜາດຄອບຄົວ ເບ້ຍປະກັນສຳລັບໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວ ຈຳນວນທຽບເທົ່າເບ້ຍປະກັນ 1 ປີ

  3

  0 %

  1 52,500 210,000
  2 - 4 90,000 360,000
  5 - 7 112,500 450,000
  ≥ 8 125,000 500,000

  6

  0 %

  1 105,000 210,000
  2 - 4 180,000 360,000
  5 - 7 225,000 450,000
  ≥ 8 250,000 500,000

  9

  0 %

  1 157,500 210,000
  2 - 4 270,000 360,000
  5 - 7 337,500 450,000
  ≥ 8 375,000 500,000

  12

  10 %

  1 189,000 189,000
  2 - 4 324,000 324,000
  5 - 7 405,000 405,000
  ≥ 8 450,000 450,000

  ເງືອນໄຂການຮັບບໍລິການແມ່ນຂື້ນກັບໄລຍະເດືອນທີ່ສະມາຊິກເລືອກຈ່າຍ ສະມາຊິກສາມາດເລືອກປ່ຽນປະເພດປະກັນໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມືອອາຍຸປະກັນປະເພດເກົ່າສິ້ນສຸດລົງເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນການເກີດສິດແມ່ນໄດ້ທັນທີ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າ.

  ຕົວຢ່າງ:
  • ໃນເດືອນມັງກອນ ສະມາຊິກ ກ ເລືອກປະເພດ 1 ແລະ ເລືອກຈ່າຍ 3 ເດືອນ. ລາວຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ການບໍລິການຕາມປະເພດ 1 ຈົນຮອດເດືອນມີນາ.
  • ຮອດທ້າຍເດືອນມີນາ, ລາວສືບຕໍ່ຈ່າຍເພື່ອຕໍ່ອາຍຸບັດ ແຕ່ວ່າລາວສະເໜີປ່ຽນເປັນປະກັນປະເພດ 2. ລາວຈະສືບຕໍ່ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໃນປະກັນປະເພດ 2 ອີງໃສໄລຍະການເປັນສະມາຊິກ ແລະ ເລີ່ມການເກີດສິດ ຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ພ້ອມຈະສິ້ນສຸດລົງຕາມຈຳນວນເດືອນທີ່ໄດ້ຈ່າຍ.
 5. ເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບໄລຍະລໍສິດ

 6. ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການລົງທະບຽນໄລຍະຍາວນານ, ເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບໄລຍະລໍສິດໄດ້ມີການຜ່ອນຜັນສຳລັບການລົງທະບຽນໄລຍະ 6,9 ແລະ 12 ເດືອນ, ດັ່ງລະບຸໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

  # ເດືອນລົງທະບຽນ ສ່ວນຫລຸດ ໄລຍະລໍສິດ

  3

  0%

  ກວດເຂດນອກ 1 ເດືອນ
  ນອນປິ່ນປົວ/ການຜ່າຕັດສຸກເສີນ 3 ເດືອນ
  ການຖືພາແລະເກີດລູກ 6 ເດືອນ
  ການຜ່າຕັດໃນແຜນ 6 ເດືອນ
  ເງິນຊ່ວຍຊາປະນະກິດສົບ 6 ເດືອນ

  6

  0%

  ກວດເຂດນອກ ບໍ່ມີໄລຍະລໍຖ້າ
  ນອນປິ່ນປົວ/ການຜ່າຕັດສຸກເສີນ ບໍ່ມີໄລຍະລໍສິດ
  ການຖືພາແລະເກີດລູກ ບໍ່ມີໄລຍະລໍສິດ
  ການຜ່າຕັດໃນແຜນ 6 ເດືອນ
  ເງິນຊ່ວຍຊາປະນະກິດສົບ 6 ເດືອນ

  9

  0%

  ກວດເຂດນອກ ບໍ່ມີໄລຍະລໍຖ້າ
  ນອນປິ່ນປົວ/ການຜ່າຕັດສຸກເສີນ ບໍ່ມີໄລຍະລໍສິດ
  ການຖືພາແລະເກີດລູກ ບໍ່ມີໄລຍະລໍສິດ
  ການຜ່າຕັດໃນແຜນ 6 ເດືອນ
  ເງິນຊ່ວຍຊາປະນະກິດສົບ 6 ເດືອນ

  12

  10%

  ກວດເຂດນອກ ບໍ່ມີໄລຍະລໍຖ້າ
  ນອນປິ່ນປົວ/ການຜ່າຕັດສຸກເສີນ ບໍ່ມີໄລຍະລໍສິດ
  ການຖືພາແລະເກີດລູກ ບໍ່ມີໄລຍະລໍສິດ
  ການຜ່າຕັດໃນແຜນ 6 ເດືອນ
  ເງິນຊ່ວຍຊາປະນະກິດສົບ 6 ເດືອນ

  ໝາຍເຫດ: ໄລຍະລໍເກີດສິດທຸກໆເງື່ອນໄຂແມ່ນ 1 ເດືອນສຳລັບການພິມບັດສະມາຊິກ.

  ການປ່ຽນທາງເລືອກປະກັນສຸຂະພາບນັ້ນແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ຕອນລົງທະບຽນເທືອທຳອິດ ຫຼື ເລີ່ມສືບຕໍ່ຈ່າຍເບ້ຍປະກັນເພື່ອຕໍ່ເປັນສະມາຊິກ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າເປັນສະມາຊິກເກົ່າສືບຕໍ່ ຈ່າຍເປັນປົກກະຕິ ສະເໜີປ່ຽນທາງເລືອກປະກັນຈາກ 1 ເປັນ 2 ຫຼື ຈາກ 2 ເປັນ 1 ລາວສາມາດເກີດສິດໃນປະກັນທາງເລືອກໃໝ່ເລີຍຕາມໄລຍະເກີດສິດທີ່ກຳນົດໄວ້.

  ກໍລະນີພິເສດ

  ພະສົງ, ນັກຮຽນ & ນັກສຶກສາທີ່ອາໄສຢູ່ຫໍພັກ /ເຮືອນເຊົ່າ, ນັກສຶກສາຈາກຕ່າງນະຄອນຫຼວງທີ່ອາໄສຢູ່ນຳພີ່ນ້ອງແລະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈົດເຂົ້າໃນສຳມະໂນຄົວຈະຕ້ອງມີເອກະສານຢັ້ງຢືນຈາກສະຖາບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍອັດຕາພິເສດ 120,000 ກີບ /ປີ ສຳລັບປະກັນທາງເລືອກ 2. ຈະບໍ່ມີສ່ວນຫລຸດໃດໆໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວອີກ. ຖ້າຫາກວ່າ ພະສົງ, ນັກຮຽນ & ນັກສຶກສາທີ່ອາໄສຢູ່ຫໍພັກ /ເຮືອນເຊົ່າ, ນັກສຶກສາ ຕ້ອງການເລືອກປະກັນທາງເລືອກ 1 ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມອັດຕາຄອບຄົວດ່ຽວທີກຳນົດໄວ້ໃນໜ້າ 10 ໂດຍບໍ່ມີສ່ວນຫຼຸດໃດໆ. ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂໃນການລໍສິດອີງໃສໄລຍະເວລາຈ່າຍ.

  # ເດືອນລົງທະບຽນ ອັດຕາພິເສດ
  3 30,000
  6 60,000
  9 90,000
  12 120,000
Back

Contact Us

ເບີສອບຖາມຂໍ້ມູນ ເພີ້ມເຕີມ

ຫ້ອງການ ປະກັນສຸຂະພາບ ແຫ່ງຊາດ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ 021-260-953

ຫ້ອງການ ປະກັນສຸຂະພາບ ແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ 021-223-542

ທ່ານໝໍ ວານຄຳ ທຳທອງ 020-2222-7417

ທ່ານ ສຸກສາຄອນ ອິນທະວົງ 020-2222-0947

Email: Ssk.inthavong@gmail.com
Email: vphanjark@yahoo.com

Link

Lao Statistics Bureau

National Institute Of Public Health

World Health Organization (WHO)

Unicef